Ethische Code

HELP vzw organiseert medisches missies op basis van volgende principes:

 1. focus op patienten die niet of zeer moeilijk toegang hebben tot de aangeboden zorgen;
 2. in samenwerkering met locale partners die instaan voor recrutering van patienten en nazorg;
 3. geen competitie maar complementariteit met locale gezondheidswerkers en locaal aangeboden zorgen;
 4. deelnemers aan de missies worden geselecteerd op basis van noodzakelijke en bewezen expertise die ter plaatse nodig en niet beschikbaar is;
 5. enkel in omstandigheden die veilig zijn voor deelnemers aan missies.

HELP vzw onderschrijft de principes van de Ethische Code voor fondsenwerving voor NGO’s door:

 1. een open, correcte en eerlijke communicatie naar de schenkers toe te voeren;
 2. een regelmatige boekhouding te voeren en jaarlijkse boekhoudkundige documenten op te stellen, zoals bepaald door de wet;
 3. geen commerciële initiatieven te dekken waarvan de activiteiten in tegenstrijd zijn met hun sociaal doel;
 4. de toegang tot de schenkerbestanden uitsluitend voorbehouden is aan de personen die met het oog hierop gemandateerd werden, de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en ze niet worden aangewend voor doeleinden buiten het kader van het sociaal doel;
 5. geen informatie te te vermelden die ofwel foutieve verklaringen, aanduidingen of voorstellingen bevat ofwel de schenkers op een dwaalspoor zou kunnen brengen;
 6. de bestemming van de giften vanwege de schenkers te respecteren, in overeenstemming met de oproep die tot hen werd gericht ofwel de schenkers op de hoogte te brengen van een eventuele andere toewijzing in het kader van de acties in overeenstemming met het mandaat van de vereniging; dientengevolge, niet meer vermogen aan te leggen dan vereist is voor een goed financieel beheer;
 7. in communicatie zowel in tekst als illustraties, geen aantijgingen bevatten tegen de menselijke waardigheid. Het eventueel gebruik van beelden van menselijk leed mag de gevoelens van de schenkers niet kwetsen en moet zich beperken tot het illustreren van vastgestelde en controleerbare feiten. Zij moeten tevens respectvol blijven met betrekking tot de begunstigden van de hulp.

Onze vertrouwenspersoon is Nicole Grillet.